ZA PRIHODNOST DRAVOGRADA – za trajnostni razvoj vseh naselij

Odnos do okolja, da narave je odraz naše kulture, naše tradicije in sedanjosti. Če želimo imeti lepo deželo, potem se ne zgražajmo nad državo, potrudimo se, da bo v našem kraju lepo, imejmo drug za drugega lepo, dobro besedo, potrudimo se, da bo vsem lepše in boljše.

Vsekakor sprejemamo drugačnost in različne poglede, vendar moramo biti enotni, ko želimo urediti prihodnost za nas, za naše potomce

Za to boljšo in kvalitetno prihodnost se moramo potruditi in stranka Zeleni Slovenije želi vsem občankam in občanom Dravograda ponuditi prihodnost, ki bo tehnološko napredna in bo poskrbela za vsakega človeka, zato gremo na volitve s programom, ki nam bo to omogočil:

ZDRAVO GOSPODARSTVO JE TEMELJ PRIHODNOSTI, VODILNA GOSPODARSKA PANOGA BO EKOLOŠKO KMETIJSTVO IN TURIZEM

Smo za trajnostno gospodarstvo in nova delovna mesta. Delovna mesta bomo zagotovili z več ukrepi, predvsem z odpiranjem zelenih delovnih mest. Slednje bomo uresničili s prehransko samooskrbo s poudarkom na ekološki pridelavi, kar bi v ekološkem kmetijstvu lahko prineslo nova delovna mesta. Vzpodbujali bomo ekološko kmetovanje, ekološko pridelavo hrane. Spodbujali bomo socialno podjetništvo, ki omogoča zaposlitev težje zaposlivih. Omogočili bomo pogoje za trgovino brez embalaže in za postavitev centra ponovne uporabe pohištva in drugih predmetov.

Oživitev podeželja.S koriščenjem evropskih sredstev bomo dodatno spodbujali mlade h kmetijstvu, z razvojnimi sredstvi in sredstvi za regionalni razvoj pa bomo poskrbeli, da se bo podeželje spet začelo oživljati.

Za zeleni turizem. Prizadevamo si, da Dravograd postane prepoznan kot zelena butična destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna vrhunska doživetja.

Kultura in šport kot element turizma: zagotovili bomo pogoje za stalno prodajno razstavo likovnih del. Zgodovinske, kulturne in naravne posebnosti ter šport bomo v okviru zavoda za turizem povezali z gostinstvom v celovito turistično ponudbo.  

DRAVOGRAD MORA OSTATI – POSTATI ZELEN

Okolje je najpomembnejša dobrina, hkrati pa last nas vseh, zato ne smemo dovoliti, da se ga degradira. Zahtevali bomo revizije vseh okoljskih dovoljenj izboljšali bomo kakovost zraka, ohranili kakovost pitne vode in poskrbeli za zaščito pred poplavami. Dovolimo naslednjim generacijam, da bodo uživale radosti doživetij v neokrnjeni naravi.

Kakovost pitne vode: Prednostna naloga je zagotavljanje zdrave, čiste pitne vode za vse občane- To bomo dosegli z zavarovanjem širših območij na področju vodnih zajetij. Sanirali bomo dotrajane vodovodne cevi, kadar in kjer bo to potrebno.

Kanalizacija: Ob upoštevanju evropskih predpisov o ravnanju z meteornimi vodami in fekalijami bomo poskrbeli za ureditev kanalizacije. 

Uredili bomo protipoplavno varnost. Doseči moramo ravnovesje med naravnimi koriti, ki jih je potrebno ohranjati in uživati v njihovii lepoti, ter preprečiti škodljivo delovanje voda na naseljenih področjih in intenzivnih kmetijskih območjih. predvsem na območjih ob Dravi, Meži in Mislinji, kjer poplave povzročajo veliko gmotno škodo, je potrebno čim hitreje pristopiti k izvedbi protipoplavnih ukrepov,

Za zeleni promet. V kolikor želimo izboljšati kvaliteto zraka in zmanjšati zastoje ob prometnih konicah, moramo zagotoviti večjo mobilnost ter učinkovitost javnega prometa, kar je ena izmed prioritet naše liste. Zavzemali se bomo za ureditev brezplačnih avtobusnih povezav med naselji v občini in kraji na Koroškem. Povezali bomo odseke kolesarskih stez in pešpoti. Poskrbeli  bomo za manjkajoče ograje npr. nad Tušem, da bo hoja po pešpoti varna.

Protihrupna zaščita: dokler ne zmanjšamo avtomobilskega prometa, je ob prometnih konicah nevzdržen hrup, kateremu so izpostavljeni prebivalci ob prometnicah. Kjer je izpostavljenost hrupu največja, bomo poskrbeli za protihrupno zaščito.

Prostoživeče mačke in zapuščene živali Uredili bomo azil za zapuščene živali in uredili minimalne pogoje za prostoživeče mačke.

MLADIM PRIHODNOST, ŠPORTU PA PROSTOR ZA VRHUNSKE USPEHE

Probleme mladih bomo postavili v ospredje in jih do konca mandata močno ublažili. Največji problemi so zagotovo na področju osamosvajanja, zaposlovanja ter reševanje stanovanjskega vprašanja. Zagovarjamo, da se državna stanovanja ponudijo mladim družinam v neprofiten najem, Vzpodbujali bomo delovanja športnih društev in zagotavljali možnost uporabe vseh športnih objektov in naprav vsem občanom. Uredili otroška igrišča v vseh naseljih.

Problematika otroškega varstva: Zavzemali se bomo za ustrezne prostorske kapacitete, ki bodo zadostile potrebam po predšolski vtgoji in varstvu v vseh krajevnih skupnostih.

Slovenska hrana v vsako vzgojno-izobraževalno ustanovo oz. javni zavod: poskrbeli bomo, da bodo otroci in starejši vseskozi uživali zdravo in domačo ekološko pridelano hrano

UPOKOJENCI IN SKRB ZA STAREJŠE OBČANE

Nove bivalne kapacitete za starejše in omogočanje kakovostnega bivanja doma, kar je pomemben del tretjega življenjskega obdobja. . V skladu s potrebami bomo vzpostavili nove bivalne kapacitete za starejše. Podpiramo projekt Sobivamo, ki ga je skupaj s partnerji vzpostavilo Ministrstvo za okolje in prostor, s katerim želijo prispevati k iskanju možnosti primernih bivanjskih rešitev za starejšo, vse bolj številčno populacijo. Pot do najboljših rešitev vidimo v sodelovanju vseh deležnikov, občine in države, da se za tovrstne projekte ponudijo ustrezne spodbude, na drugi strani pa tudi starejših, ki se dejansko vsak dan soočajo s skrbjo za kakovost svojega življenja. Mogoče je medgeneracijsko sobivanje ali sobivanje starejših, to bi starejšim omogočilo, da živijo skupaj, si s tem znižajo življenjske stroške, delijo opravila, se družijo in krepijo svojo socialno mrežo.

Vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko sodelovanje. Tako kot se lahko učimo iz izkušenj starejših, je prav, da mlajši predajamo tudi njim sodobna znanja ter jim popestrimo tretje življenjsko obdobje. Podprli bomo ustanovitev medgeneracijskega centra v občini ter omogočili programe univerze za tretje življenjsko obdobje.

Dnevni center: Vzpostavili bomo dnevni center za oskrbo in varstvo starejših oseb in oseb z demenco.

Invalidi in hendikepirane osebe: Zavzemali se bomo za dosledno spoštovanje pravic invalidov, za celovito izvrševanje konvencije OZN, Spremljali bomo izvajanje trajnega projekta Invalidom ptijazna občina. Z javnimi deli bomo posameznim invalidom omogočili delo.

ZDRAVO ZDRAVSTVO IN PREVENTIVA JE PREDPOGOJ ZA ZDRAVO DRUŽBO

 Zdravnikom v javnem zdravstvu bomo omogočili dovolj dela in dovolj stimulativno plačilo, da bodo ostali v javnem zdravstvu in ne bodo iskali dodatnega zaslužka v popoldanskem zasebnem delu.

Podpiramo gradnjo modernega zdravstvenega centra

_ _ _

Vrata v preteklost je potrebno zapreti, odpreti vrata v prihodnost, stopiti skupaj, narediti korak naprej in hoditi po poti, ki bo prijaznejša do nas in naše domovine. Mnogo besed, ki bi jih še lahko zapisali, je zapisal John Fitzgerald Kennedy, in sicer: “Ne sprašuj, kaj bo zate storila domovina – vprašaj raje, kaj sam lahko storiš zanjo.”

Dodaj odgovor